Richard, Santa Fe NM. 2015 by Jim Holbrook

Richard, Santa Fe NM. 2015