Guy Stump Motor cycle accident,  no. 01, Mountainair, NM by Jim Holbrook

Guy Stump Motor cycle accident, no. 01, Mountainair, NM